Nákupní řád
Všeobecné obchodní podmínky
(dále jen "podmínky")

článek I. Úvodní ustanovení
§1
1) Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí obchodní firma – SEKORA CONSULTING spol. s r.o., se sídlem Praha 5 – Stodůlky, Sezemínská 2030/5, PSČ 155 00, IČO 25094262, DIČ CZ25094262, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 49157. Prodávající je plátcem DPH. (dále jen prodávající)

2) Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí přímý spotřebitel tj. objednatel zboží dle nabídkového internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.SEKORA.cz. (dále jen kupující)
§2
1) Prodávající je vlastníkem tohoto nabídkového internetového katalogu umístěného na internetové adrese www.SEKORA.cz (dále jen "internetový obchod") zřízeného za účelem dodávání spotřebního zboží přímým spotřebitelům na základě jejich elektronicky učiněné objednávky převzaté a potvrzené prostřednictvím internetového obchodu stranou prodávajícího.

2) Internetový obchod obsahuje nabídku značkových luxusních kravat, šátků a šál předních světových návrhářů jako jsou např. Dolce & Gabbana, Armani, Gucci, Kenzo, Pierre Cardin, Versace, Dior a Yves Saint Lauren a nabídku pánských a dámských kožených aktovek a kabelek na notebook zmaček McKlein a Siamod (dále jen "zboží") s vyobrazením jednotlivých kusů zboží a s označením každé položky zboží použitím katalogového čísla včetně vysvětlujících popisek. Jednotlivé popisy zboží jsou informativní, mohou podléhat obsahovým změnám.

3) Zboží nabízené na stránkách tohoto internetového obchodu bývá dovezeno pouze v limitovaném množství od každé položky. Všechny objednávky jsou neprodleně vyřizovány v pořadí, ve kterém byly automatickým systémem prodávajícímu doručeny.

4) Prodávající vyvinul maximální možné úsilí k tomu, aby barevné podání obrázků nabízeného zboží odpovídalo přesně realitě. V ojedinělých případech, obvykle způsobených nepřesným nastavením monitoru nebo tiskárny kupujícího, nebudou barvy na obrázku přesně souhlasit s barvami skutečného zboží. V takovém případě má kupující právo objednané zboží do 14 dnů po doručení vrátit prodávajícímu.

5) Tyto obchodní podmínky jsou platné pouze pro objednávání z tohoto internetového obchodu a kupující je povinen se před nákupem s nimi seznámit.

článek II. Objednávka, dodací a platební podmínky
§3
1) Objednávka zaslaná elektronickou formou prostřednictvím objednávacího systému na www.SEKORA.cz kupujícím musí obsahovat tyto minimální údaje:
  1. Jméno, příjmení, poštovní adresu a e-mailovou adresu kupujícího
  2. Katalogové číslo, katalogovou cenu (dále jen "cena") a počet kusů objednávaného zboží

2) Doplňující údaje, které může kupující sdělit dle vlastního uvážení jsou:
  1. telefonní číslo kupujícího
  2. jméno, příjmení a poštovní adresa na níž má být zboží doručeno /pokud jsou tyto údaje rozdílné od údajů o kupujícím/
  3. název firmy její IČO a DIČ pokud má být kupujícím firma
  4. souhlas se zasíláním informací o novinkách na www.sekora.cz formou obchodních sdělení podle zákona 480/2004 Sb. Pokud tento souhlas nebude jednoznačně dán na vědomí prodávajícímu, má se zato, že se zasíláním informací o novinkách nesouhlasí.
  5. Pokud se kupující kdykoli rozhodne, že si nepřeje, aby mu byly novinky dle výše uvedeného odstavce pod písmenem d) již zasílány je oprávněn tuto skutečnost sdělit na info@sekora.cz a jeho žádosti bude neprodleně vyhověno

3) Katalogová cena zboží uvedená v objednávce se stává závaznou okamžikem odeslání objednávky kupujícím.
§4
1) Částku za zboží může kupující uhradit formou dobírky na poště, nebo prostřednictvím on-line platby pomocí platební karty.

2) Prodávající přijímá platební karty Visa, Visa Electron, MasterCard a Maestro (pokud vydavatel platební karty kupujícího umožňuje její použití pro nákup na internetu). K autorizaci plateb používá prodávající zabezpečené mechanismy Verified by Visa a MasterCard Secure Code, při kterých jsou veškeré údaje o platební kartě kupujícího v maximální míře zabezpečené. Prodávající nemá k dispozici žádné údaje o platební kartě kupujícího. Platba platební kartou je realizována v den vystavení objednávky.

3) Objednané zboží posílá prodávající prostřednictvím České pošty.

§5
1) Prodávající prodává, jak již je výše uvedeno, své zboží kupujícímu na objednávku za cenu uvedenou na stránkách internetového obchodu a zavazuje se dodat objednané zboží formou zaslání poštou na dobírku na adresu uvedenou kupujícím v objednávce a to neprodleně nejpozději však předáním zboží do 2 pracovních dnů dopravci /k přepravě/, poté kdy prodávající objednávku kupujícímu platně potvrdí užitím některého z následujících postupů:
  1. prodávající odešle prostřednictvím e-mailu kupujícímu nejpozději do 12 hodin po obdržení objednávky zprávu s potvrzením objednávky, na e-mail, který kupující uvedl ve své objednávce.
  2. pokud se e-mail potvrzující objednávku kupujícího vrátí zpět na internetový obchod prodávajícího jako nedoručený nebo nedoručitelný (např. kvůli změně nebo zrušení e-mailové adresy kupujícího nebo kvůli dočasným problémům, které vzniknou u poskytovatele internetových služeb kupujícího nebo prodávajícího) bude se prodávající pokoušet opakovaně doručit kupujícímu potvrzení objednávky a to neprodleně poté, co se dozví o tom, že se potvrzení objednávky kupujícího nepovedlo hned na poprvé.
  3. pokud kupující neobdrží potvrzení objednávky do 12 hodin od odeslání jeho objednávky je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat prodávajícího na info@sekora.cz Pokud tak neučiní má se zato, že potvrzení objednávky bylo úspěšně doručeno.
2) V případě, že prodávající nemůže splnit objednávku kupujícího zcela nebo z části, se prodávající zavazuje kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat.

3) Kupující je oprávněn v tomto případě od objednávky odstoupit nebo požadovat částečné plnění. Pokud kupující neprodleně nejdéle však do 12 hodin nezruší objednávku zasláním e-mailu na info@sekora.cz má se za to, že souhlasí s částečným plněním.
§6
1) Prodávající se zavazuje zboží kupujícímu odevzdat v souladu s potvrzenou objednávkou. Cena zboží zahrnuje poštovné a balné, kreré hradí prodávající.

2) Kupující je oprávněn a povinen k tomu, aby si objednané zboží spolu s dodacím listem a daňovými doklady zaslané na jeho poštovní adresu bez zbytečného odkladu převzal a v případě objednávky na dobírku je povinen zaplatit na dobírce uvedenou částku dle katalogové ceny.
§7
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny a převzetím zboží kupujícím.

Článek III. Odstoupení, reklamace, záruka
§8
1) Kupující je oprávněn zásilku s objednaným zbožím odmítnout, pokud byla tato odevzdána k přepravě až po uplynutí lhůty 2 pracovních dnů po potvrzení objednávky, k níž se prodávající v těchto podmínkách zavázal.

2) Kupující může využít svého zákonného práva a do 15 dnů od převzetí zásilky od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu. V takovém případě je povinen neprodleně zboží odeslat formou pojištěné poštovní doporučené zásilky na adresu prodávajícího.

3) O odstoupení od smlouvy je kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího e-mailem na info@sekora.cz .

4) Prodávající je povinen vrátit kupujícímu po obdržení pojištěné poštovní zásilky zaslané na jeho adresu na účet uvedený v písemném odmítnutí zboží nebo poštovní poukázkou celou kupní katalogovou cenu.

5) Zboží však musí být vráceno prodávajícímu ve stavu, v jakém je kupující převzal, což znamená, že musí být vrácené zboží nadále prakticky nové a včetně ochranného obalu kravaty, šály a šátku.

6) Pokud prodávající zjistí po vrácení odmítnutého zboží, že zboží bylo kupujícím nějakým způsobem zjevně nějakou dobu užíváno či poškozeno, je oprávněn zaslat jej zpět kupujícímu.
§9
1) Při používání zboží prodávaného kupujícímu prodávajícím je kupující povinen dodržovat pečlivě instrukce o údržbě zboží uvedené výrobcem na zboží či prodávajícím v přiloženém návodu, aby si zboží zachovalo kvalitu a užívat je obvyklým způsobem k účelu, k jakému je určeno.

2) Nedodržením těchto ustanovení, může mít za následek odmítnutí odpovědnosti za vady zboží prodávajícím.
§10
1) Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí zboží kupujícím, tj. při dodání zboží kupujícímu dle těchto podmínek. Dále prodávající odpovídá za vady zboží, které se na něm vyskytnou ještě i po jeho převzetí v záruční době. Záruční doba prodávaného zboží činí 2 roky. Záruční doba počíná běžet dnem dodání zboží, respektive jeho převzetím kupujícím.

2) Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna a prodávající je povinen bez zbytečného odkladu vadu odstranit. Kupující mu zašle zboží v pojištěném balíku poštou včetně dopisu s udáním data projevení se vady a popisem případné vady na jeho poštovní adresu a prodávající vadu odstraní a zašle zpět taktéž v pojištěném balíku kupujícímu nejpozději do 30 dnů po obdržení zboží od kupujícího za účelem odstranění vady, pokud se ovšem vada projevila v záruční době. Kupující je povinen si balík s opraveným zbožím řádně zpět převzít.
§11
1) Ukáže-li se v záruční době, že jde o vadu neodstranitelnou a tato vada brání v užívání věci jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu vadného zboží za bezvadné nové nebo na vrácení celé kupní ceny.

2) Kupující zašle prodávajícímu zboží v pojištěném balíku poštou včetně dopisu s udáním data projevení se vady a popisem případné vady a popřípadě s návrhem na výměnu zboží na poštovní adresu prodávajícího. Prodávající je povinen vyhovět ve lhůtě do 30 dnů po obdržení zboží od kupujícího za účelem výměny věci a poté co prověřil, že vadu není možné odstranit.

3) Výměna zboží s neodstranitelnou vadou za nové zboží v tomto případě podléhá specifiku zboží uvedeného v úvodních ustanovení těchto podmínek. To znamená, že kupujícímu nemůže prodávající vždy nabídnout výměnou identické zboží. Kupující si může vybrat z katalogu zboží jinou položku s tím, že k cenovému rozdílu položek reklamované a nové bude přihlédnuto nebo požadovat vrácení kupní ceny.

4) V případě, že v dopise s udáním data projevení se neodstranitelné vady a popisem případné vady navrhne kupující, že hodlá od smlouvy odstoupit, by měl kupující uvést číslo svého bankovního spojení na nějž mu prodávající zašle katalogovou cenu prodávaného zboží nebo požadovat vrácení kupní ceny poštovní poukázkou. Prodávající se zavazuje vrátit kupní cenu do 3 dnů po obdržení zboží za účelem odstoupení od smlouvy, pokud se ovšem vada projevila v záruční době a po ověření prodávajícím, že vadu není možné skutečně odstranit nebo vada nevznikla v rozporu s těmito podmínkami.
§12
Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
§13
Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy kupující právo z odpovědnosti za vady uplatnil, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání.
§14
Dojde-li k výměně vadného zboží za zboží nové, začne přirozeně běžet záruční doba od převzetí nového zboží znovu ve stejném rozsahu a délce od začátku. Dnem početí běhu záruční doby je den totožný se dnem převzetí vyměněného zboží kupujícím.
§15
Kupní smlouva je uzavřena dnem potvrzení objednávky kupujícího některým ze způsobů, které jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách.

Článek IV. Závěrečná ustanovení
§16
1) Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na stránkách tohoto internetového obchodu prodávajícího v den odeslání objednávky kupujícím tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.

2) Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto podmínek.

3) Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, řídí se vztah mezi kupujícím a prodávajícím příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
§17
Prodávající se zavazuje všem kupujícím, že osobní údaje jimi uvedené v objednávce nebudou v žádném případě poskytnuty třetím osobám a budou chráněny před zneužitím.
§18
1) Prodávající se zavazuje, že se ve věci poskytování služeb informační společnosti a šíření obchodních sdělení bude řídit ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb.

2) Prodávající se zavazuje, že nebude šířit obchodní sdělení na e-mailovou adresu kupujícího bez prokazatelného souhlasu kupujícího.

3) Prodávající se zavazuje, že veškerá e-mailová komunikace obsahující obchodní sdělení bude označena v předmětu zprávy jako Obchodní sdělení a bude obsahovat platnou elektronickou adresu odesílatele.

4) Kupující má možnost kdykoliv odmítnout zasílání obchodních sdělení zasláním e-mailu na info@sekora.cz . Prodávající v takovém případě neprodleně zabrání dalšímu zasílání obchodních sdělení na e-mailovou adresu kupujícího.

§19
1) Žádné informace, loga ani dokumenty ze stránek www.SEKORA.cz nesmí být kopírovány bez výslovného souhlasu firmy SEKORA Consulting s.r.o. V žádném dokumentu nelze bez výslovného souhlasu SEKORA Consulting s.r.o. provádět žádné úpravy a změny. Žádné dokumenty nesmí být bez výslovného souhlasu SEKORA Consulting s.r.o. umístěny na jiných internetových stránkách.

2) SEKORA Consulting s.r.o. neručí za správnost informací na odkazovaných stránkách třetích stran a nenese tedy žádnou odpovědnost ani za informace na nich obsažené.

3) SEKORA Consulting s.r.o. si vyhrazuje právo všechny marketingové akce a dočasné slevy kdykoliv a bez předchozího upozornění ukončit. Poté jsou slevy a i další plnění nevymahatelné.

4) Některá jména, loga, design, titulky, slova nebo slovní spojení použitá na těchto www stránkách mohou být nebo jsou registrovanými ochrannými známkami, servisními značkami nebo obchodními jmény SEKORA Consulting spol. s r.o. nebo jiných subjektů.Copyright ©2005 - 2022 SEKORA consulting s.r.o.
Navštivte nás na Facebooku    Navštivte nás na Facebooku
Programování a webhosting MagicHouse s.r.o.